Stadil Sogns Spare-og Lånekasse er oprettet den 7. februar 1870 af nogle initiativrige Stadilboere med pastor Worsøe i spidsen og startede i maj samme år.

Bestyrelsen bestod af 7 mand og det var foruden pastor Worsøe, Jens Lauridsen, J. P. Godtfredsen, Jacob Pedersen, Ole Pedersen, Niels Eskildsen og Peder Vestergaard. Sidstnævnte blev sparekassens første kasserer og formand.

I Sparekassens første love står der bl.a. i § 1: ”Enhver, der indtræder som stiftende Medlem, indsætter i Sparekassen som Begyndelsescapital mindst 5 Rigsdaler, der ikke kunne opsiges førend 1 Aar efter, fra Aabningsdagen at regne, selvfølgelig imod Rente.”

I § 2 står der: ”Kassens Bestemmelse skal være at give Sognets Beboere og Tyende let Adgang til at opspare Smaasummer (fra 16 Skilling), saavelsom til at erholde mindre Laan paa kortede Tid. Enhver, der indsætter Penge i Sparekassen, er forpligtet til at kjøbe en Sparekassebog, der betales med 12 Skilling, og indsætter i samme et Aftryk af Lovene.”

Der skulle afholdes generalforsamling en gang om året, og regnskabet skulle også som i dag offentliggøres, da der står i § 8: ”Det saaledes revidere Regnskab fremlægges derefter til almindelig Eftersyn i 14 Dage paa et passende sted i Sognet.”

Peder Vestergaard var formand og kasserer indtil ca. 1889, hvor hvervet blev overtaget af Niels Eskildsen, som var blevet såret i krigen i 1864, så han ikke kunne arbejde ved landbruget. Han blev så lærer i Mejlby skole og passede samtidig sparekassen.

I ca. 1909 kom sparekassen til Anders Pedersen, Opstrup – i 1941 fik Niels Kamp den og i 1950 Marius Olesen i Alrum. Han ledede sparekassen indtil 1968, hvor Jens Kr. Nielsen overtog hvervet. I 1984 blev ledelsen overtaget af Ole P. Andersen og han fortsatte indtil 1992.

I alle disse år havde sparekassen haft til huse hos de skiftende direktører, så den havde været rundt i næsten hele sognet, men i 1992 fik den fast adresse i Stadil by og samtidig blev Birgit Aarup ansat som leder.

At der i sin tid var brug for en sparekasse, viser f. eks. regnskabet fra 1885. Der var 465 indlånskonti med i alt indestående kr. 68.033,50 – renten var 4%. Også udlån var der brug for, der var lånt kr. 68.461,00 ud til 5% i rente. Årets overskud var kr. 352,93 og reservefonden udgjorde kr. 2.860,98.

Det er gået lige så stille fremad siden, og alt blev lavet manuelt indtil 1984, hvorefter der blev købt EDB hjælp hos Ringkjøbing Landbobank, og i 1991 fik Sparekassen sit eget EDB system, som ikke er tilknyttet nogen EDB central.

Den 1. april 2007 blev det lange navn Stadil Sogns Spare- og Lånekasse ændret til Stadil Sparekasse (det har det vist i daglig tale altid heddet).

Den 1. oktober 2007 fusionerede Stadil Sparekasse og Hover Sparekasse med Stadil Sparekasse som fortsættende pengeinstitut. Der er herefter ca. 1350 kunder og en filial i Hover. Afdelingen i Hover lukkede igen december 2012.

Den 1. januar 2008 tog Stadil Sparekasse et nyt EDB system i brug (udviklet i samarbejde med andre mindre andelskasser), og det giver kunderne mulighed for at få alle almindelige pengeinstitutydelser, herunder Dankort og Netbank. Samtidig indledte Sparekassen et samarbejde med Folkesparekassen i forbindelse med udstedelse og drift af Dankort o. lign., betalingservice, depoter m.m.

Den 1. august 2010 blev Stadil Sparekasse udvidet med ny ekspedtionslokale, depot og lille mødelokale, og sparekassen har nu mere end dobbelt så meget plads som tidligere.

Den 1. august 2015 blev Janus Vestergaard ansat som ny direktør. Janus afløser Birgit Aarup.

Den 21. oktober 2016 går Stadil Sparekasse direkte på SDCs datacentral og bliver dermed uafhængigt PI med direkte clearing, straksbetalinger og mulighed for konto i Nationalbanken. Endvidere giver SDC-løsningen mulighed for direkte formidling af Totalkreditlån.

Den 15. november 2017 inviterer Stadil Sparekasse velkommen til over 400 nye kunder ifm. nedlukningen af Fjaltring-Trans Sparekasse.

Den 1. december 2017 får Stadil Sparekasse egen konto i Danmarks Nationalbank.

Den 1. januar 2023 køber sparekassen bygningen Bjerregårdvej 12, hvor sparekassen har boet til leje i over 25 år.